BarcodeprinterThailand    เรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน พร้อมเสนอแนะและออกแบบการวางระบบบาร์โค้ดให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และเพิ่มประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน